Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Arbetsmiljö och säkerhet

Återvinning av stål ger fördelar för både människa och miljö. Även om stålet är ofarligt i sig kan återvinning vara förenat med risker kopplade till det sammanhang där materialet har använts före återvinningen.

Nedan följer utdrag ur regelverket Skrotboken 2020. Se vidare under Skrotboken 2020. Oavsett vad som stadgas i Skrotboken ska lagar och bestämmelser avseende arbetsmiljö och säkerhet från exempelvis arbetsmiljöverket och strålsäkerhetsmyndigheten mm. alltid följas.

Explosiva föremål får aldrig medfölja skrotpartier

Om det finns ammunitionseffekter eller explosiva ämnen i skrotet innebär det en risk för liv och egendom vid sortering, bearbetning, transport och smältning. Med explosiva föremål avses föremål som kan explodera vid beröring eller vid snabb upphettning. Exempel på ammunitionseffekter och explosiva ämnen är både skarp och lös ammunition och delar av denna, vidare blind-, övnings- och attrappeffekter och delar därav, dynamit, trotyl, andra sprängämnen och vapenskrot, emballage där explosiva ämnen eller pjäser har förvarats, kasserade maskiner som använts vid framställning och hantering av explosiva ämnen och pjäser, samt målskjutningsskrot från skjutfält.

Tryckkärl och Slutna kärl är explosiva

Trycksatta lufttäta föremål kan explodera och orsaka allvarliga skador både vid hantering och vid smältning i ugn. Tryckkärl (gasflaskor, brandsläckare, acetylenflaskor, mm) ska vara tömda på sitt innehåll och får endast levereras om deras cylindriska del är avkapad, och om de är väl rensade från fyllnadsmassa.

Allt skrot som på något sätt är tillslutet utan öppning till luft eller med en öppning mindre än 50 mm är ett slutet kärl. Alla slutna kärl blir explosionsfarliga när de hettas upp och de ska därför punkteras före leverans. För att få levereras ska alla slags kärl vara tömda på sitt innehåll och försedda med ett hål med minst 50 mm diameter, så att luften kan strömma ut obehindrat vid uppvärmning. Mycket stora och tjockväggiga (centimetertjocklek) slutna kärl kan vara fortsatt farliga även med en öppning på 50 mm och ska därför förses med en större öppning som är minst 200 mm diameter. 

Alla vätskor, även snö och is, är explosiva

Vintertid ger vätska från snö, is och fukt den största explosionsrisken när skrotet sätts in i ugnarna. Det här beror på att vätska/snö/is utvidgar sig mycket kraftigt vid stark upphettning och orsakar då ångexplosioner bland skrotet.

Från risksynpunkt ska följande skrot kontrolleras särskilt noga: rör, gasflaskor, buntskrot och annat skrot med håligheter. Behållare ska förses med tillräckligt antal små hål i botten så att vatten inte stannar kvar i behållaren. Det finns särskilda tömningsföreskrifter för burkar, fat och tunnor. Säljaren svarar för att dessa efterlevs. Den här typen av material får endast levereras efter särskild överenskommelse med köparen.

Vajer med hampakärna är explosiva och brandfarliga

OBS! Vajer med hampakärna eller liknande får inte levereras eftersom hampan är fuktig och innehåller olja och fett vilket reagerar som en vätska -ångexplosion- och är även en brandfara för stålverket då oljeprodukter brinner med mycket stor kraft.

Hälso- och miljöfarliga ämnen och produkter

Skrotleveranser ska vara fria från hälso- och miljöfarliga ämnen, kemiska produkter samt radioaktivt förorenade föremål. Begreppet hälso- och miljöfarliga ämnen avser ämnen som enligt gällande lagstiftning kan befaras medföra skador på människor eller miljö.

Stor försiktighet ska iakttas vid köp och hantering av skrot från industrier och andra fallplatser där miljöfarliga produkter och ämnen kan förväntas förekomma.

Plåtfat och andra emballage, till exempel rör, som har innehållit eller på annat sätt har förorenats med gifter eller vådliga ämnen ska saneras av en auktoriserad firma före upparbetning.

Ämnen som är särskilt skadliga för ståltillverkningen, stålets egenskaper och för vår miljö är arsenik (As), bor (B), bly (Pb), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), tantal (Ta), tellur (Te) och vismut (Bi). Särskild vikt ska läggas på att dessa ämnen tas om hand på ett korrekt sätt och enligt gällande rutiner och bestämmelser.

Bly finns till exempel i skarvar till gjutna rör och i färgen blymönja som inte får finnas med i skrotleveranser.

Olja och fett ska inte medfölja i skrotpartier eftersom de avger hälsovådliga gaser vid upphettning och även ger upphov till farliga explosioner om de är inneslutna i ett kärl. Olja och fett förorsakar även ett kraftigt brandförlopp vid upphettning, vilket kan sprida sig utanför ugnen och orsaka långvariga driftavbrott.

Radioaktivt förorenade föremål får inte finnas med

Materialet får inte vara radioaktivt kontaminerat, innehålla några kapslade eller okapslade strålningskällor, eller på något annat sätt avge strålning som överstiger den naturliga bakgrundsstrålningen. Den senare får inte vara förhöjd genom mänsklig verksamhet. Materialet får inte innehålla några spår av plutonium (Pu).

Vid larm ska köparens rutiner för radiaklarm följas. Tänk på att inte gå nära det misstänkta föremålet! Om hög strålningsnivå detekteras ska SSM kontaktas och därefter ska beslut tas hur felsökning och hantering av leveransen ska ske. I övrigt hänvisas till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd.

Ovidkommande material

För att undvika farliga och kostsamma följdverkningar i bearbetningsprocessen och vid eventuell deponering ska skrotet även vara fritt från ovidkommande material och komplext skrot.

Ovidkommande material är till exempel plast, papper, trä, gummi, läder, textilier, jord, cement, betong, tegel, isolering och asbest, svårt förrostat skrot m.m. 

Legerat skrot och skrot som är överdraget med krom, nickel, tenn eller zink, samt emaljerat gjutjärnsskrot, får endast ingå i de klasser vars beskrivning omfattar sådant material.

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.