Svenska flaggan English flag
JBFs logotyp

Dataskydd/Cookies

Denna integritetsskyddspolicy ger information om AB Järnbruksförnödenheters (”JBF”) behandling av personuppgifter, dvs hur vi använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter samt för vilka ändamål uppgifterna samlas in och vilka rättigheter du har.

Här kan du även ta del av hur vi på JBF använder kakor (cookies).

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom JBFs verksamhet är JBF personuppgiftsansvarig (AB Järnbruksförnödenheter, organisationsnummer 556014-7083, Box 1721, SE-111 87 Stockholm, Sverige).

Personuppgifter

Personuppgifter är de uppgifter om dig som individ som vi samlar in och lagrar för olika ändamål som en del av vår dagliga verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?


Kontaktpersoner hos kunder och leverantörer
För att ha en effektiv kommunikation med dig som kund eller leverantörer om leveranser, orderstatus, svar på frågor etc lagrar vi dina kontaktuppgifter relaterade till den tjänst i företaget du arbetar för, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du har ett användarkonto hos oss, kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter.

Digitala besökare
När det kommer till digitala besökare som besöker webbplatsen samlar vi in navigeringsdata som IP-adress, cookies, sessionsidentifierare, webbläsartyp, visade webbsidor och klickade länkar.

Övriga personer
För de övriga personer vi har kontakt med behandlar vi i huvudsak dina kontaktuppgifter som ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster eller den information du har begärt (exempelvis deltagande i en utbildning) eller då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller din organisation.

Om JBF skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker främst när du tar kontakt med oss och anger dina uppgifter, t ex i samband med att du anmäler dig för att deltaga i en utbildning, ber om information eller beställer tjänster och/eller produkter från oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Vi kan därför komma att dela dina uppgifter

  • med betrodda tjänsteleverantörer för de syften som anges ovan, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster. Dessa leverantörer agerar dock på JBFs vägnar och JBF är ansvarig för användningen av dina uppgifter;
  • med våra delägare och verksleverantörer i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera;
  • när vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna uppgifter till t ex polisen, andra myndigheter och liknande rättsliga instanser;
  • när JBF anser att det är nödvändigt för att skydda JBFs rättigheter, skydda din säkerhet och rättigheter eller utreda bedrägerier och liknande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig. Observera dock att viss information kan vara nödvändig för att uppfylla de syften som definieras i denna integritetsskyddspolicy och kan även krävas enligt lag. Det kan därför vara så att det inte är tillåtet att radera sådana uppgifter, t ex i det fall en lag föreskriver obligatoriska lagringsperioder.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Skicka eventuella förfrågningar angående ovan nämnda rättigheter till jbf@jbfab.com. Dokumentet ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den förfrågan avser och mejlet ska i möjligaste mån skickas från den mejladress du är registrerad med hos JBF.

Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. 

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (hette tidigare Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se

Om kakor (cookies)

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka är en kort text som lagras i din webbläsare vid din första kontakt med webbservern och sedan skickas tillbaka till webbservern vid varje ny kontakt. Därmed kan webbservern känna igen din webbläsare.

Vi använder Google Analytics för att följa upp trafiken på webbplatsen. På vissa sidor förekommer inbäddat material som t.ex. videoklipp, som kan sätta kakor samt så kallade Flash-kakor.

Alla hittills nämnda funktioner använder kakor, som kallas tredjepartskakor eftersom de kommer från någon annan än den webbplats du just besöker. Sajtens egna kakor används av vårt publiceringsverktyg. Dessa kakor kan används för att målgruppsanpassa webbplatsens innehåll.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas.

Du kan använda vår webbplats även utan kakor. 

Mer information om kakor:
Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan begränsa användningen av kakor.

Flash-kakor hanteras på ett annat sätt än de vanliga kakorna.
Läs mer om administration av Flash-kakor (macromedia.com) 

Vad säger lagen?
Läs mer om lagen på Post- och Telestyrelsens webbplats (pts.se)

Vår ambition är att följa "Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik" som publiceras av branschorganisationen IAB-Sverige. 
Läs mer på minacookies.se 

 

Senast uppdaterad 2022-06-15

Ladda ner vår app!

Du har väl inte missat att Skrotboken 2020 finns som app? Du kan ladda ned den på App Store eller Google Play.